Програма навчальної дисципліни «Риторика юриста» складена відповідно до  освітньо-професійної  програми  підготовки  ОКР «молодший спеціаліст»  спеціальності 081 «Право».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є поняття, структура, закономірності мовленнєвої комунікації в ході публічних виступів.

Міждисциплінарні зв’язки: курс навчальної дисципліни «Риторика юриста»  пов’язаний   з  такими   курсами   як  «Історія  держави  і  права  України», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Цивільне право України», «Цивільне процесуальне право», «Кримінальне процесуальне право».

 

1.   Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1.         Метою викладання навчальної дисципліни «Риторика юриста» є розвиток у здобувачів вищої освіти мисленєвих, нормативних мовленнєвих умінь та навичок.

1.2.       Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Риторика Юриста» є опанування та засвоєння здобувачами вищої освіти основних понять, інститутів, принципів юридичної риторики; опанування форми ефективної переконуючої комунікації за нестандартних ситуацій життєвого і професійного спілкування; формування уміння та навички мистецтва професійної риторики юриста, розвиток майстерності створювати і виголошувати публічні промови.

1.3.       Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у здобувачів вищої освіти має бути сформовані наступні елементи компетентності:

знання про: базові поняття та терміни, пов’язані з риторикою, публічним мовленням, ораторським мистецтвом, мовленнєвим етикетом та виразним читанням; основні закономірності публічного мовлення, специфіку ораторського мистецтва, особливості мовленнєвого етикету, ключові аспекти логіко-емоційної виразності читання; формувати критичне ставлення до власного мовлення і суспільної мовної практики; правила мовленнєвого етикету; теоретичні основи виразного читання;

-   уміння: сформувати та вдосконалити навички складання партитури тексту та виразного читання творів різних жанрів; готувати промови на конкретні теми; формувати культуру ведення дискусії; розвивати ораторські здібності; користуватися правилами мовленнєвого етикету; формувати критичне ставлення до власного мовлення і суспільної мовної практики.


1-й семестр: Ні
2-й семестр: Ні