Положення про ЕНК та його сертифікацію

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС ТА ЙОГО СЕРТИФІКАЦІЮ

У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

«ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ

2018


1. Загальна частина

 

1.1.             Положення про електронний навчальний курс (далі ЕНК) та його сертифікацію (далі – Положення) визначає основні засади створення, впровадження, сертифікації та використання навчально-методичного забезпечення дисциплін у вигляді електронних навчальних курсів у системі дистанційного навчання Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (далі – Університет).

1.2.              Це Положення розроблено з урахуванням вимог чинних нормативних документів, а саме:

–     Закон України «Про освіту», редакція від 05.09.2017;

–     Закон України «Про вищу освіту», редакція від 25.07.2018;

–     Закон України «Про Національну програму інформатизації», редакція від 01.08.2016;

–     Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» від 31.07.2000 р. №928;

–     Наказ Міністра освіти і науки України від 25.04.2013 р. №466, редакція від 21.08.2015 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання»;

–     Наказ Міністра освіти і науки України від 30.10.2013 р. №1518 «Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями».

1.3.             Це Положення поширюється на систему дистанційного навчання у структурних підрозділах університету.

1.4.              У Положенні використані терміни, що подані у «Положенні про дистанційне навчання (наказ МОН України від 25.04.2013 р. № 466)» та введені нові терміни, які необхідні для даного Положення:

Асинхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники співпрацюють та комунікують між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі та інші сучасні інформаційно-комунікаційні технології тощо.

Веб-ресурси навчальних дисциплін, у тому числі електронні навчальні курси – систематизоване зібрання матеріалів та засобів навчально-методичного характеру, необхідних для засвоєння навчальних дисциплін (програм), яке доступне через Інтернет (локальну мережу) за допомогою веб-браузера та/або інших доступних користувачеві програмних засобів.

Система е-навчання – системно організована сукупність веб-ресурсів навчальних дисциплін (програм), програмного забезпечення управління веб- ресурсами, засобів взаємодії учасників дистанційного навчання та управління навчанням з використанням форм дистанційного навчання.

Дистанційне навчання (ДН) – індивідуалізований процес набуття компететностей, знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії (комунікації та співробітництва) віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому освітньому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Електронний деканат – веб-додаток, який реалізований у системі управління навчальним контентом MOODLE, що дозволяє організувати та проводити моніторинг навчального процесу в університеті.

Електронний навчальний курс (ЕНК) – це комплекс навчально-методичних матеріалів, створених для організації індивідуального та групового навчання з використанням технологій дистанційного навчання.

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – технології створення, накопичення, зберігання та доступу до веб-ресурсів навчальних дисциплін (програм), а також забезпечення організації і супроводу навчального процесу за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та засобів інформаційно- комунікаційного зв’язку, у тому числі Інтернету.

Психолого-педагогічні технології (ППТ) е-навчання – система засобів, прийомів, кроків, послідовне здійснення яких забезпечує виконання завдань навчання, виховання і розвитку особистості;

Синхронний режим – взаємодія між учасниками е-навчання, під час якої всі суб’єкти одночасно перебувають у веб-середовищі електронного навчання (чат, аудіо-, відеоконференції, соціальні мережі тощо).

Система управління веб-ресурсами навчальних дисциплін (програм) – програмне забезпечення для створення, збереження, накопичення та передавання веб-ресурсів, а також для забезпечення авторизованого доступу суб’єктів дистанційного навчання до цих веб-ресурсів.

Технології дистанційного навчання – комплекс освітніх технологій, який включає психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні, що надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання в Університеті.

Учасники навчального процесу (користувачі, суб’єкти системи е-навчання) – особи, які навчаються (студент, слухач), та особи, які забезпечують навчальний процес у системі е-навчання (педагогічні та науково-педагогічні працівники, методисти тощо); адміністрація Університету.

1.5. Перелік освітніх послуг, які надаються системою е-навчання Університету з використанням технологій дистанційного навчання:

-     підготовка в межах ліцензійного обсягу студентів за відповідними освітньо- кваліфікаційними рівнями, аспірантів і докторантів;

-     підвищення кваліфікації кадрів;

-     підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до зовнішнього незалежного оцінювання;

-     навчання студентів, аспірантів, докторантів з числа іноземців та осіб без громадянства;

-     стажування іноземців та осіб без громадянства;

-     проведення для громадян лекцій та консультацій з питань науки, техніки, права, культури, мистецтва, фізичної культури, спорту, туризму, краєзнавства тощо;

-     проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами (додаткові освітні послуги), з виданням або без видання відповідних документів про освіту курсів, гуртків, факультативів (зокрема, іноземних мов, комп'ютерної підготовки тощо) за науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами;

-     опанування навчальних дисциплін за вибором студентів.

 

 

2. Типова структура навчально-методичного комплексу дисципліни

 

2.1. Структура навчально-методичного комплексу дисципліни (НМКД) для дистанційного навчання повинна включати:

1. Робочу навчальну програму з дисципліни.

2. Мету і завдання вивчення дисципліни.

3. Вступ до дисципліни (історію, опис предмета, актуальність, місце і взаємозв'язок із іншими дисциплінами програми).

4. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни.

5. Перелік модулів курсу.

6. Підсумкові контрольні завдання з дисципліни.

7. Тематику науково-дослідних робіт.

8. Список літератури (основний та додатковий).

9. Глосарій (тлумачний словник термінів).

10. Список скорочень та абревіатур.

11. Бібліотеку (хрестоматія, дайджест) із дисципліни, що містить посилання або витяги з підручників, посібників, статей та інших навчальних матеріалів з тематики курсу. Рекомендується включати в НМКД для дистанційного навчання такі спеціальні елементи, як електронні та мультимедійні посібники або підручники.

12. Комп’ютерні навчальні програми.

13. Навчальні відеофільми.

14. Програмно-педагогічні тести.

15. Аудіо-й відеолекції тощо.

2.2. Електронні компоненти навчально-методичних комплексів розміщуються в єдиному інформаційно-освітньому просторі Університету.

2.3. На базі розроблених навчально-методичних комплексів дисциплін створюються електронні навчальні курси.

2.4. Обсяг основного змісту ЕНК визначається навчальними планами та робочими програмами, виходячи з основного матеріалу (змісту) курсу та додаткової інформації.

 

 

3. Структура електронного навчального курсу

 

3.1. Сучасний електронний навчальний курс (ЕНК) – це цілісна дидактична система, яка складається з різних навчальних матеріалів (ресурсів) й інтерактивних елементів та забезпечує управління навчальним процесом за допомогою комп'ютерних та мережних технологій.

До електронних навчальних матеріалів курсу належать:

·        матеріали за темами навчальної дисципліни (курси лекцій, віртуальні лабораторні роботи, практичні роботи, тести та ін.);

·        довідники та бази даних навчального призначення;

·        методичні посібники із вправами і прикладами вирішення типових завдань;

·        наочні посібники (комп'ютерні ілюстрації) для підтримки різних видів занять (діаграми і схеми, атласи конструкцій і т. д.);

·        хрестоматійні збірки;

·        навчальні та контролюючі комп'ютерні програми;

·        методичні вказівки щодо проведення навчального експерименту, лабораторної роботи, щодо курсового і дипломного проекту та ін.

3.2. ЕНК повинен включати:

На базовому (основному) рівні:

·        основний теоретичний матеріал, що відповідає вимогам Державного стандарту освіти;

·        системи вправ і завдань, що дозволяють виробити практичні уміння і навички;

·        методи і засоби підсумкової оцінки засвоєння базових знань.

На додатковому рівні:

·        навчальний матеріал для поглибленого вивчення курсу;

·        навчальний матеріал професійного спрямування;

·        навчально-методичні посібники з розв’язання завдань підвищеної складності.

3.3. Кожен електронний навчальний курс, розміщений у середовищі електронного навчання університету, має уніфіковану структуру.

3.4. Обов’язковими складовими ЕНК є:

-    опис ЕНК (для якої спеціальності, курсу. При отриманні сертифікату на ЕНК вказувати номер наказу та дату, коли його сертифіковано);

-    загальну інформацію про навчальну дисципліну (робоча програма, тематичний план, критерії оцінювання, друковані та Інтернет-джерела, глосарій, оголошення, відомості про автора);

-    навчально-методичні матеріали з кожного модуля:

•     теоретичний матеріал (структуровані електронні навчальні матеріали, мультимедійні презентації лекцій, аудіо-, відео-, анімаційні навчальні ресурси, список друкованих та Інтернет-джерел);

•     практичні/семінарські/лабораторні роботи (зміст, методичні вказівки щодо їх виконання, список індивідуальних завдань, форма подання результатів виконання, терміни виконання, критерії оцінювання);

•     завдання для самостійної роботи студентів (додатковий теоретичний матеріал, завдання, методичні вказівки щодо їх виконання, список індивідуальних завдань, форма подання результатів виконання, критерії оцінювання);

•     модульний контроль (контрольні запитання, завдання з критеріями оцінювання та формою подання результатів виконання, прикладів екзаменаційних білетів, тести для самоконтролю та контролю);

-    матеріали для проведення підсумкового оцінювання (контрольні запитання, тест для самоконтролю, підсумковий тест для оцінювання студента з дисципліни);

-    інтерактивні компоненти;

-    додаткові матеріали.

3.5. Графічне представлення структури ЕНК – рис.1

3.6. Особливі умови:

-    якщо курс практичний, доцільно викласти теоретичні відомості одним загальним ресурсом;

-    для курсів, де є обов’язковою перевірка навичок аудіювання, говоріння, тощо, допускається форма подання виконаної роботи у вигляді аудіо- чи відеофайлу, спілкування/співбесіди у голосовому чи відеочаті.

3.7. ЕНК розміщуються у модульному середовищі системи дистанційного навчання Університету vo.ukraіne.edu.ua, та можуть використовуватись студентами для навчання та атестації.

3.8. Доступ до ЕНК персоніфікований. Логін та пароль доступу студенти та науково-педагогічні працівники отримують у адміністрації системи дистанційного навчання.

3.9. З метою контролю якості електронних навчальних курсів та задоволеності споживачів освітніх послуг проводиться студентське оцінювання ЕНК, у процесі якого кожен студент дистанційної форми навчання заповнює он-лайн форму, розміщену в Додатку 6, по кожному курсу, який вивчає.

 

 

4. Вимоги до електронних навчальних курсів

 

4.1. ЕНК з навчальних дисциплін використовуються в Університеті для забезпечення навчального процесу за денною і заочною формами навчання в модульному об’єктно-орієнтованому динамічному навчальному середовищі.

4.2. Особливість ЕНК полягає у тому, що він побудований із урахуванням можливостей самостійного оволодіння студентами навчальним матеріалом під керівництвом викладача. Основними характеристиками ЕНК є:

-            структурованість навчально-методичних матеріалів;

-            логіка вивчення навчальної дисципліни;

-            чіткий графік для своєчасного виконання студентами індивідуального навчального плану;

-            налагоджена система інтерактивної взаємодії суб’єктів дистанційного навчання у процесі вивчення дисципліни з використанням ресурсів ЕНК та дистанційних технологій;

-            якісно виготовлені навчальні матеріали, які дозволяють набути компетентностей, задекларованих у робочій програмі;

-            система контролю та оцінювання виконання всіх видів навчальної діяльності студентів.

4.3. При розробці е-ресурсів ЕНК рекомендовано використовувати завдання таких типів:

4.3.1. Завдання для роботи в групах, парах:

-     передбачена та описана спільна робота студентів у парах чи в групах;

-     у завданнях вказується необхідність у створенні спільного продукту (результату) групою студентів;

-     при виконанні спільних завдань вказується необхідність виконання певної ролі та конкретного завдання кожним студентом;

-передбачається інтенсивне творче спілкування між студентами (чат, форум);

-     запланована спільна діяльність засобами спеціальних сервісів, висвітлення результатів досліджень (Google-календар, planfix.ru, teamlab, карти знань, prezi.com, Youtube тощо);

-     передбачено використання соціальних мереж, сервісів для спільної діяльності з документами, обговорення, дискусії, мозкових штурмів, рецензування, збору та аналізу статистичних даних (yammer, http://wikiwall.ru, padlet, googledocs);

-     передбачено систематичне обговорення всією групою ходу роботи з метою підвищення її ефективності.

4.3.2. Компетентнісні завдання:

-     визначена та поставлена проблема;

-     чітко/точно вказано види діяльності студента, необхідні для виконання завдання;

-     передбачено «занурення» в контекст завдання;

-     передбачено самостійний цільовий пошук потрібних відомостей студентами;

-     передбачено вибір оптимальних інструментів для реалізації завдання, що забезпечують високу якість його виконання;

-              можливість виявляти та виправляти помилки у процесі виконання завдання;

-     подано вимоги до способу представлення результатів роботи;

-     надано інструмент перевірки, що задає способи і критерії оцінювання результату.

4.3.3. Завдання з використанням методу навчальних проектів для студентів:

-     наявність значущої в дослідницькому або творчому плані проблеми чи задачі, для розв'язування якої потрібні інтегровані знання та дослідницький пошук;

-     дослідницька діяльність у процесі навчання;

-     створення умов для творчого мислення;

-     залучення до процесу мислення знань фактів, теорій для винесення суджень та прийняття рішень;

-     робота у команді;

-     фасилітація процесу навчання;

-     чітко визначений термін;

-     створення кінцевого продукту;

-    результати виконаних проектів мають бути певним чином оформлені (відеофільм, комп'ютерна газета, анімаційний мультфільм, веб-сторінка, інфографіка).

4.3.4. Завдання, що передбачають створення системи індивідуальної траєкторії навчання:

-    передбачено опитування потреб кожного студента;

-    систематично діагностується рівень розвитку особистісних якостей студента;

-    вибудовується система особистого відповідального ставлення студента до оволодіння матеріалом навчальної теми;

-    кожним студентом ІТН планується відповідно до визначених фундаментальних освітніх об'єктів та індивідуального стилю навчання;

-    демонструються особисті освітні досягнення студентів та колективне їх обговорення;

-    для рефлексії та оцінювання наводяться завдання різного рівня складності, відповідні критерії оцінювання та завдання для самооцінювання, взаємного оцінювання;

-     наявні індивідуальні завдання різного типу, засновані на використанні різних типів ресурсів.

 

 

5. Забезпечення системи е-навчання

5.1. Науково-методичне забезпечення системи е-навчання включає:

-    методичні (теоретичні та практичні) рекомендації щодо розроблення та використання психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій у системі е-навчання;

-    критерії, засоби і системи контролю якості у системі е-навчання;

-    змістовне, дидактичне та методичне наповнення навчальних веб-ресурсів.

5.2. Співробітники Університету, які є учасниками (користувачами), повинні систематично підвищувати свою кваліфікацію щодо організації та володіння сучасними ІКТ технологіями.

5.3. Співробітники Університету, які є авторами чи/та активно використовують ЕНК, призначаються рішенням кафедри та мають відповідні записи у посадових інструкціях.

5.4. Системотехнічне забезпечення системи е-навчання включає:

-    апаратні засоби (персональні комп’ютери, мережне обладнання, обладнання для відеоконференц-зв’язку тощо), що забезпечують розроблення і використання веб-ресурсів навчального призначення, управління навчальним процесом та необхідні види навчальної взаємодії між учасниками у синхронному і асинхронному режимах;

-    програмне забезпечення загального призначення, яке побудоване на програмних продуктах із відкритими кодами;

-    сертифіковані ЕНК;

-    інші ресурси навчального призначення.

 

 

6. Порядок сертифікації ЕНК

 

6.1. Сертифікація ЕНК – це визначення відповідності ЕНК затвердженим в Університеті вимогам до електронного курсу та можливості його використання у навчальному процесі.

6.2. Сертифікований ЕНК може використовуватися на всіх етапах навчального процесу, в тому числі на етапі підсумкової атестації. Термін дії сертифікату складає 3 роки.

6.3. Протягом терміну дії сертифікату ЕНК визнається навчально-методичною працею аналогічно друкованим навчально-методичним роботам.

6.4. Сертифікація ЕНК здійснюється послідовно: профільною кафедрою, Науково-методичним об’єднанням та затверджується Радою з дистанційного навчання (далі – Рада).

6.5. Склад Ради затверджується відповідним наказом Президента Університету за поданням голови Науково-методичної ради. Раду очолює голова Науково-методичної ради Університету.

6.6. Рішення комісії щодо можливості сертифікації ЕНК ґрунтується на висновках двох видів експертиз: змістовно-наукової та методичної і структурно-функціональної.

6.6.1. Змістовно-наукова та методична експертиза проводиться НМО із залученням не менше двох фахівців із предметної області та передбачає аналіз наукового рівня матеріалів курсу, відповідності змісту державним стандартам освіти, цілям і завданням курсу. Оцінюється актуальність змісту, новизна матеріалу, що подається, його завершеність і логічна узгодженість, а також змістовне наповнення та методична доцільність створених ресурсів, методичних аспектів організації курсу, педагогічно-психологічних засад організації навчальної діяльності студентів та НПП, їх взаємодії, організації системи контролю (Додаток 1).

6.6.2. Процедура проведення змістовно-наукової експертизи включає такі кроки:

1) призначення головою НМО експертів (не менше 2-х осіб). Якщо є потреба, голова НМО може залучати фахівців відповідної галузі з інших установ;

2) надання адміністрацією системи дистанційного навчання Університету «Україна» експертам доступу до курсу, який сертифікується;

3) здійснення он-лайн експертизи (Додаток 1);

4) за необхідності підготовка науково-методичним об’єднанням окремих критеріїв оцінювання, що детально враховують специфіку фахових напрямків;

5) надання результатів експертизи за запитом керівництва Ради з дистанційного навчання;

6) обговорення результатів експертизи на засіданні НМО;

7) підготовка експертного висновку НМО/кафедри (Додаток 2);

8) подання експертного висновку НМО/кафедри до Ради з дистанційного навчання для організації структурно-функціональної експертизи.

6.6.3. Структурно-функціональна експертиза передбачає аналіз виконання загальносистемних вимог до ЕНК (Додаток 3, таблиця 1), наявності обов’язкових складових ЕНК та визначення відповідності кожної складової вимогам (Додаток 3, таблиця 2).

6.6.3.1. Мінімально допустимою кількістю балів за структурно-функціональну експертизу є 70 (зі 100 можливих).

6.6.3.2. Проведення структурно-функціональної експертизи відбувається згідно графіка, оприлюдненого на сайті Університету, по завершенню якої авторам надаються рекомендації та, за потреби, час на доопрацювання ЕНК.

6.6.3.3. У разі не доопрацювання ЕНК автором у встановлений термін через будь-які причини, для подальшого розгляду даного ЕНК комісією із сертифікації має бути повторне подання ЕНК на експертизу відповідною кафедрою в установленому вище порядку.

6.6.4. Рішення Ради з сертифікації ЕНК формується на основі висновків незалежних експертів, подання кафедри та затверджується проректором з навчально-виховної роботи з рекомендацією до використання ЕНК у навчальному процесі з наданням автору (авторам) відповідного Сертифікату про відповідність вимогам до ЕНК в Університеті «Україна», про що адміністратором робиться відповідна позначка «Сертифіковано» у системі е-навчання.

6.6.5. Після отримання сертифікату курс розміщується в окремому електронному модулі «Сертифіковані курси» на платформі дистанційного навчання Університету.

6.6.6. Ведення реєстру курсів, яким надано сертифікат, забезпечує адміністрація системи дистанційного навчання Університету.

 

 


Додаток 1

 

Змістовно-наукова та методична експертиза ЕНК у системі дистанційного навчання Університету "Україна"

*Обов'язкове поле

 

Загальні відомості

ПІБ рецензента *

·        Заповніть

 

Науковий ступінь *

·        доктор наук

·        кандидат наук

·        без ступеня

 

Вчене звання *

·        професор

·        доцент

·        старший науковий співробітник

·        немає

 

Посада *

·        завідувач кафедри

·        професор

·        доцент

·        асистент

·        старший викладач

·        викладач

·        Інше

 

Місце роботи *

·        Заповніть

 

Назва рецензованого ЕНК *

·        Заповніть

 

Автор рецензованого ЕНК *

·        Заповніть

 

Посилання на ЕНК на платформі Moodle університету *

·        Заповніть

 

Оцінювання ресурсів

Інформативність робочої програми *

·        адресація чітка та зрозуміла

·        адаптовано до вимог ЕНК

·        мало інформативна, потребує доопрацювання

·        логічні анотації модулів

·        містить зайві матеріали, слід скоротити

·        Інше

 

Достатність навчального плану *

·        подано потижневе планування навчальної діяльності (лекції, семінари, практичні, лабораторні роботи, завдання для самостійної роботи)

·        потребує доопрацювання

·        Якщо потребує доопрацювання, вкажіть, як саме

 

Критерії оцінювання *

·        розподіл балів за різні види навчальної діяльності повністю забезпечує реалізацію змісту

·        забезпечують оцінювання рівня сформованості відповідних компетентностей

·        забезпечують особистісно-орієнтований підхід до оцінювання

·        враховують оцінку формування наукового світогляду студента

·        потребують доопрацювання

·        Якщо потребують доопрацювання, вкажіть, як саме

 

Термінологічний словник

·        слова зв'язані з усіма ресурсами ЕНК

·        слова не завжди зв'язані з матеріалами курсу

·        наведені означення до всіх термінів з дисципліни

·        неповний

·        потребує доопрацювання

·        Якщо потребує доопрацювання, вкажіть, як саме

 

Друковані та Інтернет-джерела *

·        вказано достатньо джерел

·        усі джерела є актуальними та доцільними

·        наведені джерела є доступними

·        наведено ненадійні ресурси

·        потребують доопрацювання

·        Якщо потребують доопрацювання, вкажіть, як саме

 

Теоретичні матеріали лекцій *

·        кількість та наповнюваність лекцій достатня

·        недостатньо детально розкрито обов'язковий теоретичний матеріал

·        достатнє унаочнення, доцільно ілюструє теоретичний матеріал

·        недостатньо візуалізовані

·        потребують ґрунтовного доопрацювання

·        Якщо потребують доопрацювання, вкажіть, як саме

 

Завдання для роботи студентів (практичні, лабораторні, семінарські) *

·        ресурси вибрано доцільно

·        формулювання завдань сучасні, творчі, спонукають студентів до застосування креативного мислення

·        завдання орієнтовані на формування компетентностей

·        потребують доопрацювання

·        Якщо потребують доопрацювання, вкажіть, як саме

 

Завдання для самостійної роботи студентів *

·        достатня кількість завдань згідно із робочою програмою

·        ресурси для завдань вибрано доцільні

·        передбачають інтерактивне навчання

·        потребують доопрацювання

·        Якщо потребують доопрацювання, вкажіть, як саме

 

Презентаційні матеріали *

·        доречно візуалізовані

·        достатньо інформативні

·        носять проблемний характер, не є копією друкованого посібника

·        використовуються ключові слова, а не речення

·        потребують доопрацювання

·        Якщо потребують доопрацювання, вкажіть, як саме

 

Методичні рекомендації *

·        методичні пояснення зрозумілі

·        теоретичних матеріалів достатньо

·        оцінювання прозоре

·        завдання цікаві, сучасні, творчі, креативні

·        застосовується групова навчальна діяльність студентів

·        потребують доопрацювання

·        Якщо потребують доопрацювання, вкажіть, як саме

 

Інструменти оцінювання

Банк тестових завдань *

·        кількість тестових завдань достатня для дисципліни

·        оптимально структурований

·        тестові завдання оцінюють різні рівні навчальних досягнень

·        потребує більшого наповнення

·        потребує ґрунтовного доопрацювання

·        Якщо потребує доопрацювання, вкажіть, як саме

 

Тести для модульного контролю *

·        використані типи тестових завдань доцільні для дисципліни

·        достатньо наповнені

·        потребують доопрацювання

·        Якщо потребують доопрацювання, вкажіть, як саме

 

Загальне враження від ЕНК

Висновок *

·        ЕНК може використовуватися в навчальному процесі в такому вигляді

·        ЕНК потребує доопрацювання

·        ЕНК потребує ґрунтовного доопрацювання

·        ЕНК не може використовуватись

 

Особлива думка експерта

·        Висловіть

 

Рекомендація *

·        подати на сертифікацію

·        доопрацювати, та, за умови урахування всіх побажань, подати на сертифікацію

·        ґрунтовно доопрацювати із повторною змістовно-науковою експертизою

·        відхилити ЕНК

·        Інше

 

 

Анкету розміщено за адресою:

https://docs.google.com/forms/d/1loe0KiOZuprtcuyFZ9j_vq76i8K6sCerNXOyaKg0gR8/edit

 
Додаток 2

Експертний висновок

змістовно-наукової та методичної експертизи

електронного навчального курсу

 

Діючи на основі Положення про електронний навчальний курс та його сертифікацію у ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», затвердженого протоколом Вченої ради № ___ від ___ ___________ 201__ року, експерт

_______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові експерта, посада)

здійснив змістовно-наукову та методичну експертизу електронного навчального курсу, автором якого є: _________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові автора, посада)

названого ______________________________________________________________

(повна назва електронного навчального курсу)

_______________________________________________________________________

і розміщеного на сайті системи дистанційного навчання Університету «Україна» за адресою________________________________________________________________

                         (повний шлях до електронного навчального курсу)

_______________________________________________________________________

розробленого для студентів _______ курсу,

спеціальності _____________________________________________________

                                               (шифр та назва спеціальності)

освітньої програми _______________________________________________________

                               (шифр та назва освітньої програми)

освітньо-кваліфікаційного рівня / освітнього ступеня ____________________________

                                                                                                                                     (молодший спеціаліст, бакалавр, магістр)

Оцінка матеріалів курсу:

Показник

висока/достатня/незадовільна

Оцінка відповідності змісту електронного курсу робочій навчальній програмі

 

Оцінка відповідності цілям і завданням дисципліни: актуальність змісту, новизна матеріалу, його завершеність, логічна узгодженість

 

Оцінка відповідності методичних аспектів, організації навчальної діяльності студентів, системи контролю знань цілям і завданням дисципліни

 

Додаткова інформація: ________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Висновок експерта:

Електронний навчальний курс _________________________________________________

                                                                                                              (рекомендується або не рекомендується)

для проведення структурно-функціональної експертизи електронного навчального курсу з метою надання сертифікату Університету «Україна»

 

Підпис експерта ______________/                                                   / «__»_______ 201_ р.

(підпис)                        (прізвище, ім’я, по батькові)

 

Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри / НМО ___________________________________

Протокол № ___ від «__» ________________ 20___ р.

 

Завідувач кафедри / ______________/                                              / «__»_______ 20__ р.

голова НМО                   (підпис)                        (прізвище, ім’я, по батькові)


Додаток 3

Структурно-функціональна експертиза

електронного навчального курсу

 

Таблиця 1

Критерії структурно-функціональної експертизи

Складова ЕНК

Критерій

Примітки

Загальна інформація про курс

Програма курсу

Подано без титульного аркуша структурованим текстом

Можуть бути подані ресурсом «Книга» або окремими ресурсами «Сторінка»

Наявність мети та завдань вивчення курсу з персоніфікованим зверненням до студентів

Наявність вимог до знань, умінь та навичок (вхідних та вихідних)

Вказано кількість годин на вивчення кожного модуля

Наведено структуру курсу із зазначенням назв модулів із анотаціями

Тематичний план

Наявність потижневого планування проведення лекційних та практичних (семінарських, лабораторних) занять у формі таблиці (за основу може бути взято методичну карту курсу)

Наявність потижневого планування виконання студентами завдань для самостійної роботи

Критерії оцінювання

Наявність якісних критеріїв оцінювання різних видів навчальної діяльності

Наявність розподілу оціночних балів за виконання різних видів навчальної діяльності з кожного модуля

Наявність таблиці співвідношень національних оцінок та оцінок ЕCTS

Друковані та Інтернет джерела

Наявність основних друкованих джерел із дисципліни

Наявність додаткових друкованих джерел

Наявність Інтернет-джерел із активними гіперпосиланнями

Про автора

Подано у форматі посилання на е-портфоліо, WIKI-сторінку або сторінку викладача на сайті Університету

 

Термінологічний словник

Подано у форматі глосарія

 

Наведено означення до всіх термінів у словнику

 


 

Необхідність зв’язування слів глосарію вирішує автор курсу

 

Оголошення

Подано у форматі форуму, містить оголошення викладача для студентів

 

Путівник по курсу

Містить презентацію курсу/карту курсу/форум

 

Матеріали модуля

Наявні методичні рекомендації до вивчення кожного модуля: Сторінка/інструкція/карта модуля/презентація модуля

 

Теоретичний матеріал

Кожна лекція містить гіпертекстовий повний (або надлишковий), структурований, дозований, візуалізований матеріал, може містити посилання на додаткові ресурси (відео, аудіо, тексти у курсі чи на зовнішніх сайтах), питання на перевірку рівня засвоєння поданого теоретичного матеріалу

 

 

Наявні додаткові мультимедійні (відео-, аудіоматеріали) навчально-методичні матеріали

 

Наявні демонстраційні матеріали у вигляді презентацій до всіх лекцій (тем) (розраховується відповідно до їх кількості)

 

Практичні (семінарські, лабораторні) роботи

Кожен вид діяльності студента представлено ресурсом Завдання, Семінар або Форум, якщо за цей вид роботи нараховуються бали

 

Наявні окремі ресурси для кожної практичної роботи, які містять основні структурні елементи: тема, мета, методичні рекомендації, список завдань, форма подання результатів виконаної роботи, критерії оцінювання, термін виконання (для всіх робіт) (розраховується пропорційно загальній кількості робіт)

 

Завдання для самостійної роботи

Кожен вид діяльності студента представлено ресурсом Завдання або Форум, якщо за цей вид роботи нараховуються бали

 

Наявні методичні рекомендації з виконання завдань або додаткових навчально-методичних ресурсів для самостійного опрацювання або посилань на зовнішні інформаційні ресурси

 

Наявні окремі ресурси із завданнями для самостійного виконання, які містять  основні структурні елементи: список індивідуальних завдань, форма подання результатів виконаного завдання, критерії оцінювання, термін виконання

 


Модульний контроль

Наявність контрольних запитань

 

Наявність тесту практичного або компетентнісного завдання для модульного контролю

 

Підсумкове оцінювання

Представлено ресурсом Завдання

 

Наявність контрольних запитань, зразку білету, опису проведення підсумкового оцінювання

 

Може бути тест для підсумкової атестації (від 30 тестових запитань)

 

 

 

Таблиця 2

Критерії експертизи ресурсів ЕНК

Критерій

Розподіл балів

Максималь-ний бал

Відповідність журналу оцінок задекларованим критеріям оцінювання

журнал налаштований:

-   наявні усі категорії оцінювання;

-   ресурси відповідно розподілені по категоріях;

-   оцінювання ресурсів відповідає наведеним критеріям

5

Представлення теоретичного матеріалу

- матеріал структурований, розбитий на порції, працюють кнопки навігації, гіперпосилання, наявні графічні зображення, схеми, дидактичні малюнки

10

Презентаційні матеріали до лекцій у Microsoft PowerPoint

Виконані за допомогою програмного забезпечення для розробки презентацій, а саме Microsoft PowerPoint;

Всього

з них:

10

- використовуються ключові слова і фрази, а не речення

2

- на одному слайді виводиться одне ключове поняття

1

- основний зміст подається логічно та структуровано

1

- теоретичний матеріал подається у схемах та організаційних діаграмах, цифрові дані подаються у вигляді таблиць, діаграм, графічних зображень

2

-    організаційні діаграми, графічні зображення та відеофрагменти використовуються відповідно до поставленої мети

1

- ефекти анімації застосовуються для акцентування уваги на визначених моментах, поетапного виведення вмісту слайду на екран, для демонстрації руху або послідовності дій

1


 

- для подання текстового матеріалу використовується шрифт з мінімальним розміром – 20 пт

1

- фон, колір тексту та діаграм відповідають правилу 3-х кольорів та їхніх відтінків (у презентації використовувати 3 основні кольори та їхні відтінки)

1

 

Можливе використання презентаційних матеріалів до лекцій

Альтернативні формати презентаційних матеріалів: SMARTNotebook, http://prezi.com, Libre Office, PDF, http://slides.com, PowToon, Відео тощо

10

Подання методичних рекомендацій до виконання практичних (лабораторних, семінарських, самостійних) робіт

- наявні теоретичні відомості чи методичні ресурси курсу, комунікативні інструкції, посилання на них, подано зміст та послідовність виконання роботи, графічні зображення, приклад виконання завдання; передбачено організацію різних типів діяльності у соціальних мережах: веб-конференції, вебінари, вебкасти, подкасти, спільний огляд інструментів,блоги, Вікі

10

- наявні фрагментарні теоретичні відомості чи методичні ресурси курсу, комунікативні інструкції, посилання на них, подано зміст та послідовність виконання роботи, приклад виконання завдання, немає графічних зображень

8

-    наявні лише відомості щодо змісту та послідовності виконання роботи

5

Відповідність обраних типів завдань до практичних (лабораторних, семінарських, самостійних) робіт поставленій меті

- всі обрані типи завдань (відповідь файлом, текстом, поза сайтом) доцільно використовувати для перевірки рівня формування відповідних компетентностей, призначено початок та закінчення терміну виконання, конкретизовано та відмічено кількість та обсяг файлів і тексту відповіді

10

- завдання однотипні, репродуктивні, не спрямовані на перевірку рівня формування відповідних компетентностей

2

Чіткість та зрозумілість формулювання завдань різних типів

-    завдання з деталізацією форми подачі результатів, із критеріями оцінювання, терміном виконання

15

- завдання з деталізацією форми подачі, але без критеріїв оцінювання

8

-    завдання зрозуміле, але без деталізації форми подачі результатів та критеріїв оцінювання

2

Вимоги до критеріїв оцінювання навчальної діяльності студентів:

-                 наявність графіка оцінювання всіх видів діяльності студентів протягом вивчення курсу;

-       наявність вхідного оцінювання;

10


- модульні контрольні роботи;

- індивідуальні навчально-дослідницькі                   завдання (ІНДЗ);

- тести;

- практичні роботи;

- лабораторні роботи;

- семінарські заняття;

- самостійна робота

розмаїття інструментів формувального оцінювання (чек-листи, рубрики для оцінювання, оціночні листи, тести, карти знань, завдання на рефлексію, щоденники для оцінювання процесу навчання та фіксування спостережень, таблиця критеріїв оцінювання, узагальнюючі схеми, контрольні списки, оціночні форми);

- наявність поточного оцінювання;

- наявність тематичного оцінювання;

- наявність підсумкового оцінювання;

- наявність інструментів самооцінювання.

 

Використання інтерактивних методів навчальної діяльності

активне використання інтерактивних методів навчальної діяльності для:

-    організації групової діяльності студентів, консультування у процесі виконання завдань;

-    обговорення проміжних результатів виконання завдання, зворотнього зв’язку;

-    використання різних типів форумів відповідно до потреб курсу

5

Наявність категорій у банку тестових завдань для перевірки рівня навчальних досягнень

- наявні категорії для кожного модуля, у кожному з яких є підкатегорії за складністю завдань, у кожній підкатегорії не менше 10 тестових завдань

5

- немає підкатегорій за складністю або модулями, наявні категорії без тестових завдань

3

- банк тестових питань заповнений без категорій

1

Різноманітність типів тестових завдань

- 5 і більше різних типів тестових завдань

5

- від 3до 5 різних типів тестових завдань

3

- 1-2 типи тестових завдань

1

Формування модульних та підсумкового тесту

- здійснюється за допомогою вибору випадкових питань із різних категорій складності у визначених співвідношеннях

5

- здійснюється за допомогою ручного вибору питань із різних категорій складності у визначених співвідношеннях

3

- не дотримані співвідношення за рівнями складності

1

Разом

100

 


Додаток 4

Рішення Ради з сертифікації ЕНК

 

Діючи на основі Положення про електронний навчальний курс та його сертифікацію у ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», затвердженого протоколом Вченої ради № ___ від ___ ___________ 201__ року, Рада з сертифікації ЕНК констатує, що електронний навчальний курс, автором якого є: _______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові автора, посада)

названий _______________________________________________________________

(повна назва електронного навчального курсу)

_______________________________________________________________________

і розміщений на сайті системи дистанційного навчання Університету «Україна» за адресою________________________________________________________________

                         (повний шлях до електронного навчального курсу)

______________________________________________________________________,

розроблений для студентів _______ курсу,

спеціальності _____________________________________________________,

                                               (шифр та назва спеціальності)

освітньої програми _______________________________________________________,

                               (шифр та назва освітньої програми)

освітньо-кваліфікаційного рівня / освітнього ступеня ____________________________

                                                                                                                                     (молодший спеціаліст, бакалавр, магістр)

пройшов змістовно-наукову та методичну експертизу, отримавши оцінку ______________________  (експертний  висновок  додається),  і  був рекомендований для

висока / достатня / незадовільна

проведення структурно-функціональної експертизи.

Аналіз виконання загальносистемних вимог до ЕНК (Додаток 3, таблиця 1) виявив ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Стосовно наявності обов’язкових складових ЕНК слід сказати, що ______________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Рівень відповідності складових вимогам оцінено в ______ балів зі 100 можливих (Додаток 3, таблиця 2).

Оскільки мінімально допустимою кількістю балів за структурно-функціональну експертизу є 70, то Рада _____________________________________

                                                                                          рекомендує / повертає на доопрацювання / не рекомендує

ЕНК до використання у навчальному процесі з наданням автору (авторам) відповідного Сертифікату про відповідність вимогам до ЕНК в Університеті «Україна».

 

 

Затверджено на засіданні Ради з сертифікації ЕНК,

протокол № ___ від «___»_____________ 20___ р.

 

Голова Ради з сертифікації ЕНК    ___________________/                                                      /

(підпис)                                    (прізвище, ім’я, по батькові)

 


Додаток 5

 

Ролі в системі електронного навчання

 

Роль

Рівень доступу

Означення ролі в системі

Автор курсу

Наповнення та редагування курсу, внесення змін. Оцінка навчальних досягнень студентів

Автор

Викладач (тьютор)

Зміна завдань, оцінка навчальних досягнень студентів, проведення лабораторних, робіт, семінарських, практичних занять

Викладач

Студент

Здійснення навчальної діяльності

Студент

Відвідувач

Перегляд курсу

Гість

 


Додаток 6

 

Студентське оцінювання ЕНК

 

На кожен ЕНК заповнюється окрема форма, назва якої містить посилання на курс

*Обов'язкове поле

 

ПІБ *

·       Введіть

 

Оцініть ресурси, представлені у курсі "Назва" (оцінюйте від 1 до 5 (високий рівень) достатність, актуальність, креативність та доцільність ресурсів)

 

1

2

3

4

5

Теоретичні матеріали

 

 

 

 

 

Інструкції до завдань

 

 

 

 

 

Практичні завдання

 

 

 

 

 

Завдання для самостійної роботи

 

 

 

 

 

Демонстраційні ММ-матеріали

 

 

 

 

 

Інструменти та критерії оцінювання

 

 

 

 

 

 

Оцініть доцільність використання ЕНК на денній формі навчання

·       доцільно

·       недоцільно

·       Інше

 

 

Анкету розміщено за адресою: https://docs.google.com/forms/d/1S03cS0aaRhGedYEc0god9V9cO8VArqqiXBelV7Y7Sgc/edit


Остання версія: вівторок, 9 жовтень 2018, 11:56