Кількість годин (кредитів ЄКТС): 120 (4)

Мета навчальної дисципліни: набуття навичок проектування, конструювання та програмування роботизованої техніки.

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

-        галузі застосування роботизованої техніки;

-        складові робота, поняття робота та маніпулятора, види сенсорів;

-        види роботів, призначення складових робота;

-        принципи роботи процесора;

-        особливості роботи у середовищі програмування LEGO Mindstorms Education NXT;

вміти:

-        складати план роботи з виконання проекту та план проектної діяльності;

-        здійснювати пошук інформації (технології, матеріали, застосування) та виробів-аналогів;

-        називати складові набору LEGO Mindstorms Education NXT;

-        розробляти ескізний малюнок виробу;

-        проектувати конструкцію робота;

-        добирати конструкційні матеріали, інструменти, пристосування;

-        обґрунтовувати добір конструкційних матеріалів залежно від призначення робота;

-        визначати способи з’єднання деталей між собою;

-        створювати 3D-модель робота в середовищі Lego Digital Designer;

-        складати робота з готових деталей;

-        організовувати робоче місце під час виконання різних робіт;

-        описувати принцип функціонування робота під керуванням процесора, алгоритм керування рухами робота;

-        створювати програму для робота, завантажувати, проводити тестування.

Зміст дисципліни (тематика):

Загальні відомості про робототехніку та галузі її застосування. Поняття робота. Коротка історія розвитку робототехніки. Галузі застосування та види роботів. Огляд сучасного стану робототехніки в Україні та світі. Складові частини робота та їх взаємодія. Правила безпечної роботи та санітарно-гігієнічні вимоги. Організація робочого місця.

Проектування, конструювання та програмування роботів. Постановка проблеми. Робота з інформаційними джерелами. Визначення завдань для виконання проекту. Пошук інформації, необхідної для виконання завдань проекту. Орієнтовний напрямок пошуку: роботи та маніпулятори, побутові роботи, роботи-прибиральники, роботи-складальники, промислові роботи, роботи-дослідники. Аналіз та систематизація зібраної інформації. Створення банку ідей.

Знайомство з набором LEGO Mindstorms Education NXT. Конструктивні матеріали, сенсори та мотори, процесорний блок NXT. Розробка ескізу майбутнього виробу. Створення 3D-моделі у програмі Lego Digital Designer. Середовище програмування LEGO Mindstorms Education NXT. Базові програмні блоки. Алгоритми керування рухом робота.

Види робіт: лекції, практичні роботи, самостійна робота, індивідуальна робота, контрольні завдання.

1-й семестр: Ні
2-й семестр: Ні