Предметом вивчення навчальної дисципліни є правові відносини з приводу створення, діяльності та припинення банків. Вивчення цієї дисципліни є важливим у науковому, світоглядному та практичному сенсі. Її значення полягає й у тім, що вона досліджує і відображає процес вироблення теоретичних знань, понятійного апарату, юридичного інструментарію для оперування у галузі правознавства. Банківське право дає можливість зрозуміти важливість і значення банківської діяльності, кредитних та депозитних операцій, здійснення готівкових та безготівкових розрахунків як в національній, так і в іноземній валютах.

1.1.             Метою дисципліни є сприяти одержанню студентами основоположних знань з дисципліни "Банківське право", забезпечити правову підготовку, спрямовану на формування інтелектуального потенціалу висококваліфікованих працівників, що володіють основами теоретичних знань в галузі банківського права, необхідних для їх майбутньої трудової діяльності тощо.

1.2.  Основними завданнями вивчення дисципліни «Банківське право» є:

-              знати відповідно до програми основні категорії банківського права, вміти розкрити їх зміст;

-              засвоїти основні положення нормативно-правових актів, що регулюють дані правовідносини;

-              показати обізнаність з основними теоретичними та практичними проблемами банківського права .

1.3.             Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти повинні:

знати :

1) поняття, предмет, метод, джерела банківського права та його місце у системі права України;

2.) сутність банківської діяльності;

3)      правову основу створення та функціонування банківської системи України, її склад;

4)      подвійну правову природу та повноваження Національного банку України;

5)   правовий статус комерційних банків;

6)   загальні положення банківського регулювання та банківського нагляду;


7)     види санкцій, що застосовуються Національним банком України до банків за порушення банківського законодавства;

8)    основи правового регулювання розрахункових, кредитних, депозитних (вкладних) і валютних операцій;

вміти :

1)   вільно користуватися нормативним матеріалом з теми курсу та застосовувати його у конкретних ситуаціях;

2)   аналізувати та застосовувати норми банківського права;

3)   правильно тлумачити юридичні факти банківського права та застосовувати на практиці отримані знання;

4)   розв’язувати теоретичні та практичні завдання з банківського права;

5)   використовувати знання з банківського права як підґрунтя для набуття досвіду в сфері банківської справи;

6)     застосовувати зразки банківських документів у практичній діяльності для вирішення правових питань;

7)   аналізувати конкретні випадки з практики застосування банківського законодавства і змодельованих ситуацій;

8)   шукати, відбирати, аналізувати та застосовувати нормативно-правові акти для вирішення конкретних питань юридичного характеру у своїй професійній практичній діяльності.


1-й семестр: Ні
2-й семестр: Ні