Навчальна дисципліна „Звітність підприємств” передбачає вивчення способів узагальнення облікової інформації у фінансовій, податковій, статистичній та інших видах звітності.

Мета викладання дисципліни – вивчення призначення, структури та методики складання форм фінансової, податкової, статистичної і спеціальної звітності, та звітності до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Завдання навчальної дисципліни:

- вивчення нормативних актів, які стосуються порядку складання та подання фінансової, податкової, статистичної та інших форм звітності; оволодіння навичками користування нормативними актами в процесі складання різних звітних форм;

- розгляд змісту звітності підприємства та використання звітної інформації в процесі управління;

- вивчення призначення та структури окремих форм фінансової, податкової, статистичної та інших форм звітності;

- оволодіння навичками узагальнення облікової інформації з метою складання конкретних звітних форм.

- розуміння взаємоув’язки форм фінансової, податкової та іншої звітності та перевірка правильності їх складання.

Предмет дисципліни – інформація про фінансовий стан, фінансові результати та рух грошових коштів підприємства.

1-й семестр: Ні
2-й семестр: Ні