Магістерська робота є важливою формою самостійної освітньої діяльності магістранта, у процесі якої він одержує знання, вміння та навички у веденні наукових досліджень. Вона – завершальний етап навчальної та наукової підготовки майбутніх фахівців. Магістерська робота визначає загальноосвітню та професійну зрілість випускника, його наукову й спеціальну підготовку, уміння логічно мислити та творчо застосовувати одержані знання при розв‘язанні практичних завдань, дає право на здобуття кваліфікацію магістра за відповідним фаховим спрямуванням.

Методичні рекомендації розроблено відповідно до вимог галузевих стандартів вищої освіти Міністерства освіти і науки України з метою діагностики рівня якості освітньо-професійної підготовки фахівця зі спеціальності 053 "Психологія" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки".

Рекомендації призначені для надання допомоги магістрантам у виконанні магістерської роботи згідно з чинними стандартами України і містять основні вимоги, які висуваються до змісту та оформлення магістерської роботи, організації її виконання, порядку захисту та оцінювання.


1-й семестр: Ні
2-й семестр: Ні