Мета дисципліни: ознайомити молодих фахівців з основними теоретичними напрямки сучасної психології та найбільш актуальними напрями прикладних розробок в галузі психології.

Завдання дисципліни: сформувати уявлення про сучасний соціокультурний контекст розвитку психології; ознайомити з актуальними проблемами, що виникають при побудові загальнопсихологічного знання; розкрити основні методологічні підходи, які домінують в сучасній психології; основні теоретичні напрямки сучасної психологічної науки та найбільш перспективні напрями прикладних розробок в психологічній галузі.

Предмет дисципліни: основні положення загальної психології , теорії, концепції, категорії, механізми функціонування психіки людини, закономірності розвитку та формування особистості, напрями прикладних розробок в психологічній галузі.

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки фахівців:

дисципліна є теоретичним фундаментом циклу психологічних дисциплін та надає можливість студентам не тільки оволодіти системою
психологічних знань, а й забезпечує формування на цій основі психологічних вмінь, що є одним з важливих елементів у професійній підготовці та професійній діяльності фахівця; сприяє вирішенню питань побудови та організації міжособистісної взаємодії фахівця з соціумом, в осмисленні найбільш ефективних методів впливу на особистість.

 

Після вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен

 

Знати: історію становлення психологічного знання;
категоріальний апарат та класичні теорії психологічного пізнання.

Уміти: проводити аналіз психологічної феноменології з
урахуванням її полідетермінованості.


1-й семестр: Ні
2-й семестр: Ні