Підготовка здобувачів  освітнього ступеня «Магістр»   включає в себе ознайомлення здобувачів з основами психології, а також поглибленого знайомства з певними областями психологічних знань, психологічних шкіл і напрямків.

Основним фокусом програми є отримання знань з обов’язкової дисципліни професійної підготовки «Індивідуальне консультування та психотерапія», вивчення якої необхідне для успішного засвоєння низки психологічних дисциплін та успішної професійної діяльності.

Предметним напрямком програми є основні теоретичні засади індивідуального консультування та психотерапії. Програма орієнтована на отримання знань про базові моделі класифікацій і діагностики психічних розладів, характеристика та принципи застосування психотерапевтичних методів, основні техніки та процедури в галузі психологічного консультування; на формування навичок консультативної та психокорекційної роботи з пацієнтами та членами їхніх родин, а також медичних працівників та адміністрації лікувальних закладів з

Передреквізити курсу. Для успішного засвоєння дисципліни студенту необхідні знання, отримані в процесі вивчення наступних дисциплін загальної підготовки: «Анатомія», «Загальна психологія», «Експериментальна психологія», «Психодіагностика», «Психологія спілкування», «Вікова психологія», «Психологія особистості», «Диференційна психологія», й

Постреквізити курсу. Знання і навички, отримані в процесі вивчення курсу  можуть бути кориснимі в процесі подальшого навчання та при реалізації практичної діяльності.

Метою викладання навчальної дисципліни «Індивідуальне консультування та психотерапія» є забезпечення повноцінної теоретичної та практичної підготовки психологів в області психологічного консультування та психотерапії з урахуванням актуальних завдань і специфіки реалізації психологічної допомоги.

Основними завданнями дисципліни є:

1.Знайомство з основними теоретичними уявленнями про психологічне консультування та психотерапію і оволодіння понятійним і термінологічним апаратом дисципліни.

2. Розведення понять психологічної консультації та психотерапії.

3. Знайомство з професійними вимогами, що висуваються консультанту та психотерапевту.

4. Вивчення основних методів, прийомів і технік індивідуального консультування.

5. Вивчення основних методів, прийомів і технік індивідуального психотерапії.

6. Вивчення форм і видів цілеспрямованого психологічного впливу в індивідуальному консультуванні та психотерапії.

7. Ознайомлення з техніками і навичками ведення консультативної бесіди.

Вимоги до знань, вмінь та навичок здобувачів.

Після успішного вивчення дисципліни здобувач зможе:

− застосовувати етичні принципи роботи психолога-консультанта,

− встановлювати проблему клієнта,

− визначити мету, обирати тактику і планувати консультативний процес, − застосовувати процедури, методи та техніки консультування та психотерапевтичної роботи,

− проводити в необхідному об’ємі психодіагностування,

− підтримувати сприятливий консультативний клімат,

− встановлювати, підтримувати і завершувати консультативні контакти,

− оцінювати ефективність консультації;

− укладати план консультативного процесу,

− проводити психологічну консультацію із застосуванням необхідних консультативних тактик, прийомів та технік,

− протоколювати перебіг психологічної консультації та психокорекційного процесу,

− оформлювати карту індивідуального прийому пацієнта,

− аналізувати ефективність консультативного та психотерапевтичного процесу


1-й семестр: Ні
2-й семестр: Ні