Мета дисципліни - надати студенту основні положення розвитку бухгалтерського обліку, становлення його як науки, розглянути основні принципи цієї   професії   для подальшого вивчення обліку   у   різних   господарських формуваннях.

Типовою освітньо-професійною програмою на вивчення дисципліни відведено 108 год.

Метою даної дисципліни є формування цілісної системи знань про сутність і форми прояву бухгалтерського обліку, засади формування і функціонування окремих сфер і ланок систем обліку.

1-й семестр: Ні
2-й семестр: Ні