Змістовий модуль 1. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ДЕРЖАВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Тема 1. Предмет, метод і система адміністративного права та адміністративно-правові норми та відносини.

Адміністративне право як галузь права. Предмет адміністративного права. Зв’язки адміністративного права з іншими галузями права. Метод адміністративного права. Принципи адміністративного права, особливості їх класифікації. Система адміністративного права. Наука адміністративного права.

Поняття “адміністративно-правова норма”. Особливості норм адміністративного права. Структура норм адміністративного права. Види адміністративно-правових норм. Поняття “джерела адміністративного права”. Система та види джерел адміністративного права. Систематизація адміністративного права.

Поняття “адміністративно-правові відносини”. Особливості адміністративно-правових відносин. Види адміністративно-правових відносин. Суб’єкти та об’єкти адміністративно-
правових відносин. Підстави виникнення, зміни або припинення адміністративно-правових відносин.

Тема 2. Суб’єкти адміністративного права

Поняття та складові адміністративно-правового статусу громадянина. Особливості адміністративно-правового статусу іноземців та осіб без громадянства.

Поняття, ознаки та правове становище органів виконавчої влади. Види органів виконавчої влади. Система органів виконавчої влади.

Кабінет Міністрів України в системі органів державної влади.
Центральні органи виконавчої влади, їх види. Інші центральні органи виконавчої влади в організаційно-правовому механізмі виконавчої влади.

Система місцевих органів виконавчої влади. Правові засади організації та діяльності місцевих органів виконавчої влади. Основні завдання і функції місцевих органів виконавчої
влади.

Повноваження місцевих державних адміністрацій. Повноваження і форми діяльності органів місцевого самоврядування.

Поняття і види громадських об’єднань. Порядок створення громадських об’єднань та припинення їх діяльності.

Політичні партії, порядок їх реєстрації. Адміністративно-правовий статус політичних партій.

Державна служба: поняття, види і принципи. Право на державну службу. Правове регулювання державної служби. Основні напрями державної політики у сфері державної служби. Державні службовці: поняття і види. Посада та посадова особа: співвідношення понять. Основні права та обов’язки державних службовців. Етика поведінки державного службовця.

 

Тема 3. Функції, форми та методи державного управління

Поняття “функції державного управління”.  Поняття і види форм державного управління. Правові та не правові форми державного управління: поняття та юридичне
значення.

Поняття “адміністративно-правові методи” (методи державного управління). Місце адміністративно-правових методів у механізмі державного управління, їх співвідношення з формами та функціями державного управління. Загальні ознаки адміністративно-правових методів.

Поняття “правові акти державного управління” та їх юридичне значення. Класифікація актів державного управління. Нормативні та індивідуальні акти управління.

Адміністративний договір як форма державного управління: ознаки, суб’єктний склад, особливості правового регулювання та сфера застосування.

 

Змістовний модуль 2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОМ

Тема 4. Адміністративний примус у державному управлінні. Поняття та риси адміністративної відповідальності, її законодавчі основи. Адміністративне правопорушення, його склад

Сутність та види державного примусу. Поняття та риси адміністративного примусу. Класифікація заходів адміністративного примусу. Поняття, види та особливості застосування заходів адміністративного запобігання та адміністративного припинення.

Поняття та суть адміністративної відповідальності. Зміст та завдання Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поняття “адміністративне правопорушення”, його ознаки та відмінність від інших видів правопорушень. Склад адміністративного правопорушення. Вина як основна ознака суб’єктивної сторони адміністративного правопорушення, її форми. Обставини, що виключають відповідальність за адміністративне правопорушення. Передача матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації або трудового колективу. Звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення.

 

Тема 5. Система та види адміністративних стягнень. Правила і строки накладення адміністративних стягнень.

Поняття і класифікація адміністративних стягнень. Цілі та види адміністративних стягнень. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх. Загальні правила і строки накладення адміністративних стягнень за адміністративні правопорушення. Обставини, що пом’якшують чи обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення. Накладення стягнення при вчиненні кількох адміністративних правопорушень. Обчислення строків та строки накладення адміністративних стягнень. Строк, після закінчення якого особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню. Покладення обов’язку відшкодувати заподіяну шкоду.

 

Тема 6. Завдання, порядок і стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення

Поняття “провадження у справах про адміністративні правопорушення”. Обставини, що виключають провадження у справах про адміністративні правопорушення. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення. Особи, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення. Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення. Види постанов по справах про адміністративні правопорушення. Оскарження та опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, мета їх застосування та види. Порядок застосування і строки адміністративного затримання.

Право на оскарження заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, шляхи його реалізації. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення: поняття і критерії визначення.

Тема 7. Адміністративний процес: зміст і загальні риси. Адміністративна юстиція та адміністративне судочинство в Україні

Поняття “адміністративний процес”, його зміст і риси. Принципи адміністративного процесу. Система суб’єктів адміністративного процесу. Структура адміністративного процесу: провадження, стадії, етапи, дії. Провадження в адміністративних справах, їх види. Поняття і риси адміністративної юрисдикції.

Поняття та риси адміністративної юстиції. Адміністративна юстиція у структурі предмета адміністративного права. Моделі адміністративної юстиції. Особливості становлення адміністративної юстиції в Україні. Кодекс адміністративного судочинства
України, його структура.

Адміністративне судочинство: поняття та завдання. Принципи адміністративного судочинства. Юрисдикція адміністративних судів. Підсудність адміністративних справ.
Право на звернення до адміністративного суду.

 

Тема 8. Способи забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні: загальна характеристика

Поняття “законність і дисципліна в державному управлінні”. Співвідношення законності і дисципліни. Способи забезпечення законності і дисципліни у державному управлінні.

Контроль у державному управлінні, його сутність та юридичні підстави. Відмінність контролю від нагляду. Види контролю в державному управлінні. Контроль законодавчої
влади. Контроль виконавчої влади. Судовий контроль як специфічний вид контролю в державному управлінні. Контрольні повноваження спеціалізованих контролюючих органів.
Державний та недержавний контроль в управлінні: їх співвідношення.
Звернення громадян як спосіб забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні. Звернення громадян та їх види. Вимоги до звернень

 

Тема 9.Адміністративно-правові режими. Дозвільно-ліцензійна діяльність в Україні

Поняття, ознаки та види адміністративно-правових режимів. Правовий режим надзвичайного стану: умови введення, перелік і межі надзвичайних заходів. Гарантії забезпечення законності в умовах надзвичайного стану. Режим зони надзвичайної екологічної ситуації. Правовий режим воєнного стану. Режим державної таємниці. Прикордонний режим. Дозвільна система в Україні, її сутність та значущість.


1-й семестр: Ні
2-й семестр: Ні