Кількість годин (кредитів ЄКТС): 180 (6)

Метою викладання навчальної дисципліни «Мікроекономіка» є формування системи знань з теорії поведінки спожива­ча, теорії підприємства та ринкових структур, ринку факторів ви­робництва.

 Основними завданнями вивчення дисципліни «Мікроекономіка» є вивчення базових положень мікроекономічної тео­рії; набуття навичок використання інструментарію мікроекономічного аналізу.

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати :

-          основні елементи ринкового механізму, їх взаємозв’язок та взаємодію, основні інструментарії мікроекономіки;

-          механізми прийняття економічних рішень  окремими господарюючими суб’єктами при обмеженості ресурсів та наявності альтернативних можливостей;

-          основні фактори, що впливають на формування ринкової ситуації і обумовлюють економічну поведінку господарюючих суб’єктів та зміни в ній;

-          основні закономірності, правила поведінки господарюючих суб’єктів  в ринковому середовищі.

вміти :

-          аналізувати закономірності поведінки економічних суб’єктів в ринковому середовищі;

-          досліджувати механізм прийняття рішень окремими мікросистемами;

-          усвідомлювати економічний взаємозв’язок між домогосподарствами та фірмами,  суспільством та фірмами в ринкових умовах.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 години/ 6 кредитів ECTS.

Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Загальні засади мікроекономічної теорії. Поведінка споживача

-          Тема 1. Вступ до мікроекономіки

-          Тема 2. Основи теорії попиту і пропозиції

-          Тема 3. Теорія споживчого вибору

Модуль 2. Теорія виробництва. Конкурентні ринки.

-          Тема 4. Виробнича функція.

-          Тема 5. Затрати виробництва

-          Тема 6. Максимізація прибутку і конкурентна пропозиція

-          Тема 7. Пропозиція і довгострокова  рівновага на цілком конкурентних ринках

Модуль 3. Стратегія конкуренції.

-          Тема 8. Аналіз ринків з недосконалою конкуренцією

-          Тема 9. Ціноутворення в умовах монопольної влади

-          Тема 10. Монополістична конкуренція та олігополія

Модуль 4. Ринки факторів виробництва. Загальна рівновага.

-          Тема 11. Ринки факторів виробництва

-          Тема 12. Поведінка підприємства  на ринках капіталу

-          Тема 13. Загальна рівновага  та економічна ефективність

Види робіт: Лекції, практичні заняття, модульні контрольні роботи, самостійна робота студентів, консультації, підготовка до екзамену, екзамен.

1-й семестр: Ні
2-й семестр: Ні