Кількість годин (кредитів ЄКТС): 180 (6)

 

Мета навчальної дисципліни надати знання про  методологічні аспекти комунікативної теорії; основні етапи розвитку комунікативної теорії; класифікацію комунікативних процесів; комунікативні бар’єри та способи їх подолання, сутність і значення документальних комунікацій в інформаційно-комунікативній системі суспільства.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

- методологічні проблеми теорії комунікації;

- історію та основні етапи розвитку теорії комунікації;

- особливості комунікативного процесу;

- структурні моделі комунікації;

- основні види комунікації;

- основні рівні комунікації;

- методи комунікативного аналізу;

- комунікативні технології;

- види професійно-орієнтованої комунікації.

вміти:

-         визначати основні напрями розвитку комунікативної теорії;

-         застосовувати у практичній діяльності методи теорії комунікації;

-         вміти долати бар’єри комунікації;

-         формувати власну комунікативну компетентність.

 

 

Зміст дисципліни (тематика):

 

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Теорія комунікації як наукова дисципліна     

Тема 2. Основні етапи розвитку комунікативної теорії    

Змістовий модуль 2.

 Тема 3. Класифікація комунікації

Тема 4.  Основні складові комунікативного процесу

Змістовий модуль 3.

Тема 5. Структурні моделі комунікації

Тема 6. Міжособова комунікація

Змістовий модуль 4.

Тема 7. Групова комунікація

Тема 8 . Масова та міжкультурна комунікація

Змістовий модуль 5.

Тема 9. Комунікаційні бар’єри та способи їх подолання

Тема 10. Документально-інформаційні комунікації в історичному контексті

Змістовий модуль 6.

Тема 11. Місце документа в системі соціальних комунікацій

Тема 12. Документні потоки та масиви в системі документних комунікацій

 

Види робіт: лекції, практичні заняття,модульні контрольні роботи, індивідуальні роботи, самостійна робота студентів, консультація, іспит.

 

 

1-й семестр: Ні
2-й семестр: Ні