Дисципілна: Трудове право

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 180 (6)

Мета навчальної дисципліни: є формування у майбутніх спеціалістів навичок оволодіння сукупністю знань з правового регулювання трудових відносин, прийняття ними обґрунтованих рішень у сфері управління, організації виробництва та праці.

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

-          особливості виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин,

-          права та обов'язки працівників та роботодавців, підстави укладення,

-          зміни та припинення трудових договорів та інші питання, що регулюються трудовим правом.

вміти:

- застосовувати теоретичні знання та нормативно-правову базу з цивільного права для врегулювання трудових правовідносин;

-  аналізувати закономірності та тенденції розвитку трудового права;

-  здійснювати організаційно-правове забезпечення діяльності господарюючих суб’єктів;

- професійно захищати законні права та інтереси різних суб’єктів трудових правовідносин.

 

Зміст дисципліни (тематика):

Тема 1. Предмет, метод, функції та система трудового права

Тема 2. Джерела трудового права

Тема 3. Суб’єкти трудового права

Тема 4. Правовідносини у сфері трудового права

Тема 5. Колективні договори та угоди

Тема 6. Правове регулювання зайнятості та працевлаштування

Тема 7. Поняття, предмет та порядок укладення трудового договору

Тема 8. Підстави зміни та припинення трудового договору

Тема 9. Робочий час і його види 

Тема 10. Час відпочинку

Тема 11. Правове регулювання заробітної плати

Тема 12. Правове регулювання заробітної плати

Тема 13. Трудова дисципліна

Тема 14. Охорона праці

Тема 15. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору

Тема 16. Нагляд та контроль за дотриманням законодавства про працю в Україні

Тема 17. Трудові спори

 

 

Види робіт: лекції, семінарські заняття, модульні контрольні роботи, самостійна робота студентів, консультації, підготовка до іспиту, іспит.


1-й семестр: Ні
2-й семестр: Ні