Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом МОН №466 від 25.04.13

Kliknij link http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13, aby otworzyć zasób.