Менеджер - Колибабюк Світлана Петрівна

                                                                   

         Курс «Організація та економіка видавничої справи» відноситься до обов'язкових дисциплін циклу загальної підготовки студентів зі  спеціальністю 061«Журналістика».

           Цей курс надасть  майбутнім журналістам теоретичних знань для системного сприйняття процесів організації видавничої справи, ознайомить з основними законодавчими актами та іншими нормативними документами, що регулюють діяльність підприємств, які займаються виданням та книгорозповсюдженням, а також розглянути середовище функціонування названих підприємств в системі ринкових відносин в Україні та за кордоном та набути навичок використання методичного інструментарію управління економічними аспектами для ефективної роботи видавництва.


Анотація дисципліни

Об’єктом вивчення дисципліни “Текстознавство” є текст як явище семіотичне, окреслюване як зв’язний знаковий комплекс. Текст — відповідальна мовленнєва дія, здатна і покликана функціонувати за межами часу і місця її виникнення, а тому ретельно продумана і відшліфована своїм творцем. Це постійно значима квінтесенція мовномисленнєвого досвіду, що нібито увічнює одноразове висловлювання. Розглядаючи вербальну культуру як механізм збільшення інформації, як сукупність текстів або єдиний складний текст, можна говорити про те, що текст є авторитетним за своєю сутністю і в принципі не може не бути істинним. Текст, що належить до гуманітарної сфери, зважаючи на його духовно-ініціативне сприйняття іншими людьми, є носієм стійких і стабільних, позаситуативно значимих відомостей, настроїв, смислів, осередком духовно-практичного досвіду тих або інших суспільних груп і окремих особистостей. Найбільш яскраві зразки текстів сприяють вільному об’єднанню як малих людських спільнот, так і цілих народів і всього людства. Саме така їх місія у складі культури. При дослідженні тексту як об’єкта багатогранного вивчення треба вміти ідентифікувати об’єкт, дати його опис, зазначити характерні якості, принципи, закономірності та теоретичні аспекти обігу інформації в сучасному суспільстві.

Специфіка курсу зумовлена тим, що він є одним із теоретичних курсів, які дають уявлення про форми й закономірності співвідношення зовнішніх (комунікативних) факторів, які є основою конструю­вання тексту, із внутрішніми константами тексту, про комунікативно-прагматичний принцип при визначенні текстових категорій. Окремі теоретичні засади курсу базуються на матеріалі попередніх дисциплін “Теорія твору” та “Теорія літератури”. Деякі підрозділи курсу перекликаються з концепціями інформаційних процесів у суспільстві (предмет “Масова інформація”) та змістом дисциплін спеціалізації з проблем преси та Інтернет-видань.

Мета: сформувати у студента уявлення про текст як об’єкт журналістського та лінгвостилістичного дослідження.

 

Завдання: допомогти студентам зрозуміти сутність тексту, його понять і категорій;

• ознайомити із типологією текстів та їх компонентів;

• дослідити текст в аспекті проблеми взаємодії “автор — текст”;

• визначити специфіку жанрової природи тексту;

• вивчати структурно-семіотичні характеристики тексту та його комунікативні властивості;

• досліджувати семантичні інтенції тексту як однієї з найширших і найрепрезентативніших одиниць інформації;

• сформувати у студентів навички теоретично обґрунтованого аналізу текстів та їх компонентів.

3. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

-        знати:

-        закономірності побудови тексту;

-        типологію текстів та їх компонентів;

-        основні віхи історії розвитку текстознавства;

-        становлення наукових основ вивчення тексту;

-        основні лінгвістичні, літературознавчі та інтердисциплінарні теорії тексту (М. Бахтін, Ю. Лотман, Р. Барт, Ж. Дерріда та ін.);

-        закономірності співвідношення комунікативних факторів, що становлять основу конструювання тексту;

-        основні одиниці всіх структурних рівнів плану вираження та плану змісту тексту як мовленнєвого утворення;

-        особливості дії комунікативно-прагматичного принципу при визначенні текстових категорій; уміти:

-        виявляти системний характер зумовленості типологічно позначеної сукупності мовленнєвих властивостей тексту компонентами реального комунікативного акту;

-        класифікувати конкретний текст, дати його опис, зазначити характерні якості;

-        уміти творити власні тексти  

-        вміти:

-        уміти творити власні тексти й аналізувати їх за смисловими та структурними критеріями;

-        встановлювати закономірне співвідношення між планом вираження та планом змісту в межах тексту як мовленнєвого утворення;

-        вільно володіти спеціальною дослідницькою термінологією; володіти навичками самостійного аналізу тексту різної функціонально-стильової форми (наукового, офіційно-ділового, публіцистичного, художнього).


Анотація дисципліни

Дисципліна «Типологія помилок» є  базовою нормативною дисципліною для спеціальності «Журналістика ».  Викладається  у 5 семестрі  на ІІІ курсі в обсязі 120 годин, з них лекцій 12 год., практичних занять 14 год., самостійна робота 94 год.;  форма підсумкового контролю  – залік.

Мета: Основною метою курсу «Типологія помилок» є формування уявлення студентів про природу, причини і типи помилок у мовленнєвій діяльності.

Завдання: оволодіння теоретичною базою сучасної девіатології та практичними навичками редакторської роботи над анормативами. На основі теоретичних знань майбутні редактори повинні вміти розпізнати різні типи помилок, встановити причину відхилення від норми і відредагувати текст.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: значення термінів норма, помилка, відхилення. Володіти необхідними теоретичними знаннями про природу, причини, умови появи помилок, що сприятиме комплексному редакторському аналізові текстів, урізноманітнить способи редакторських виправлень, унеможливить недоречне втручання редактора в авторський текст.

вміти: аналізувати текст щодо правильності, розпізнавати недоцільні відхилення від норми, і, знаючи причину і рівень локалізації помилки, знаходити оптимальні способи редагування.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

освітньо-професійної програми підготовки.

Курс «Типологія помилок» ґрунтується на базовому курсі «Сучасна українська мова», який студенти вивчають впродовж чотирьох попередніх семестрів, дисциплін «Український правопис» та "Теорія твору і тексту" із залученням знань з інших галузей науки (психології, логіки, філософії, анатомії).

Успішне вивчення курсу "Типологія помилок" допоможе студентові ефективно опанувати спеціалізовані курси, такі як "Літературне редагування", "Редакторська майстерність", "Редакторський фах", а також суміжні мовні дисципліни – "Практична стилістика", "Теорія сприймання та розуміння твору", "Культура мовлення" та ін.